26950-26205 | 693.65.15.923 info@entomgroup.gr

διαπιστευσεισ

Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα και άδειες για την άσκηση των εργασιών μας.

Τι είναι το HACCP και που εφαρμόζεται;

Ο όρος HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) όπως προκύπτει από τα αρχικά που τον συνιστούν σημαίνει «Σύστημα Ανάλυσης Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου».

Η λειτουργία της συνίσταται στον εντοπισμό των κινδύνων, στον ορισμό κρισίμων σημείων ελέγχου και εν συνεχεία στην παρακολούθηση των κρισίμων σημείων αυτών. Στόχος της είναι η διασφάλιση του προϊόντος έναντι χημικών, βιολογικών ή φυσικών παραγόντων που είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

Το HACCP και η εφαρμογή του αφορά την παραγωγή τροφίμων και ποτών και μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς παραγωγής, διανομής, τροφοδοσίας και πώλησης των προϊόντων. Κύρια πεδία ενδοεπιχειρησιακής εφαρμογής του είναι όσα επηρεάζουν και αφορούν θέματα:

 1. Ποιότητας προϊόντος : το σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών του προϊόντος, που εξυπηρετούν  προκαθορισμένες ανάγκες και -ειδικά για τα τρόφιμα- η δυνατότητα και ο βαθμός  ανταπόκρισής τους στις απαιτήσεις του καταναλωτή, που τελικά καθορίζουν τον βαθμό αποδοχής του προϊόντος.
 2. Ασφάλειας προϊόντος και καταναλωτή :ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιότητας του προϊόντος, που διασφαλίζει την μη πρόκληση προβλήματος (π.χ. ασθένεια) από την χρήση του, εφόσον καταναλώνεται εντός ορισμένων ποσοτικών και ποιοτικών ορίων.
 3. Υγιεινής : η διατήρηση κανόνων υγιεινής στις βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, και ιδίως τροφίμων, έχει καθοριστικό ρόλο στην διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Η υγιεινή αφορά, με την σειρά της, όλους τους τομείς της παραγωγικής μονάδας, δηλαδή τους χώρους και το περιβάλλον εργασίας, την αποθήκευση και φύλαξη των πρώτων και βοηθητικών υλών, την διαδικασία παραγωγής, συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης και φύλαξης των προϊόντων καθώς και την υγιεινή του προσωπικού και των χώρων όπου αυτό κινείται πριν και μετά το πέρας της παραγωγικής διαδικασίας.

Γιατί HACCP ;

 • Είναι υποχρέωση , σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες που είναι σε ισχύ για την παραγωγή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Oδηγία (93/43/ΕE) και από την ισχύουσα πλέον Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000).
 • Είναι ένδειξη αξιοπιστίας της  εταιρίας .

 

 • Είναι ένδειξη σεβασμού στον καταναλωτή.

 

 • Είναι εργαλείο marketing.

 

 • Είναι «διαβατήριο» σε πολλές περιπτώσεις.

 

 • Είναι εργαλείο ανίχνευσης προβλημάτων και βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων.

 

 • Είναι εργαλείο πρόληψης σφαλμάτων που μπορεί να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την επιχείρηση .

 

 Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή του Συστήματος HACCP

 

Εάν το σύστημα HACCP εφαρμόζεται σωστά, τότε δεν υπάρχει άλλο σύστημα ή μέθοδος που να παρέχει τον ίδιο βαθμό ασφάλειας στα τρόφιμα. Μερικά από τα πλεονεκτήματα του συστήματος HACCP είναι:

 

 1. Η πρόληψη, η συστηματική, λογική και οικονομικά αποτελεσματική προσέγγιση της ασφάλειας των τροφίμων

 

 1. Η μείωση οικονομικών απωλειών, καθώς η αποτελεσματική εφαρμογή του εξασφαλίζει την ελάττωση της απόρριψης και καταστροφής του προϊόντος.

 

 1. Παρέχει τη δυνατότητα μείωσης των δαπανηρών μικροβιολογικών αναλύσεων στα τελικά προϊόντα, αφού δίνεται πλέον βαρύτητα στην παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων.

 

 1. Η προσοχή της επιχείρησης επικεντρώνεται στις διεργασίες που εμπεριέχουν τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα και έτσι εξοικονομούνται χρήματα και αυξάνεται η σιγουριά για την παροχή ασφαλών προϊόντων.

 

 1. Καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης, διότι όλοι οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στο στόχο της παροχής ασφαλών τροφίμων, ενώ γνωρίζουν τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης προβλήματος.

 

 1. Συνεχή παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας , η οποία οδηγεί σε αύξηση πωλήσεων και μείωση παραπόνων των καταναλωτών.

 

 1. Βελτίωση σχέσεων της επιχείρησης με τις Κρατικές Υπηρεσίες ελέγχου.

 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ( HAZARD ANALYSIS ) ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ

 

 • ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ( CRITICAL CONTROL POINTS )

 

 • ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 • ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

 -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 

 • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HACCP

 

 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

 • ΑΡΧΕΙΑ

 

Μελέτες – Εφαρμογές Ανάλυσης Επικινδυνότητας Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP, ΕΛΟΤ 1416)

 Εμείς  παρέχουμε στους πελάτες μας ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που περιλαμβάνει :

 

 • Προσδιορισμός των πιθανών κινδύνων (βιολογικών, χημικών, φυσικών) που σχετίζονται με όλα τα στάδια παραγωγής

 

 • Αξιολόγηση των πιθανοτήτων εμφάνισης των κινδύνων και τον προσδιορισμό των προληπτικών μέτρων για τον έλεγχό τους

 

 

 • Προσδιορισμός των σημείων λειτουργίας που μπορούν να ελεγχθούν, για να εξαφανίσουν ένα κίνδυνο ή να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα εμφάνισής του (Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)

 

 • Καθορισμός των παραμέτρων που πρέπει να ελέγχονται σε κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου .

 

 • Μελέτη των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τα προϊόντα για τον καθορισμό των κρίσιμων ορίων, τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε Κρίσιμο Σημείο βρίσκεται υπό έλεγχο

 

 • Συγγραφή διαδικασιών για την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου και των κρίσιμων ορίων τους

 

 • Συγγραφή διαδικασιών για τον καθορισμό των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που κάποιο Κρίσιμο Σημείο Ελέγχου βρίσκεται εκτός των κρίσιμων ορίων του

 

 

 • Ανάπτυξη διαδικασιών επαλήθευσης για την επιβεβαίωση της σωστής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος HACCP